Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zasadanie obecného zastupiteľstva

Dátum: 26.05.2015

Obec Vrádište

Oznámenie

     Oznamujem občanom, že dňa 01.06.2015  o 17,00 hod. sa uskutoční riadne zasadanie obecného zastupiteľstva v budove OcÚ Vrádište č. 136 s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesenia z minulého zasadania OZ
3. Návrh programu rokovania
4. Overenie súladu výročnej správy s auditovanou Individuálnou účtovnou závierkou za rok 2014 
5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2014 a tvorba a použitie rezervného fondu
6. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2015
7. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2007 o pohrebníctve
8. Žiadosť pána Petra Duffka, trvale bytom Vrádište č. 172 o odkúpenie pozemku parcela číslo 658/205 v k.ú. Vrádište  na výstavbu garáže pri Bytovom dome č. 263.
9. Žiadosť pána Róberta Slatinského trvale bytom Vrádište č. 124 o odkúpenie pozemku registra C KN  v k.ú. Vrádište , parcela číslo 84/20 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2 ,na ktorom je postavená garáž  a parcela číslo 84/21 druh pozemku  - zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2  , na ktorej je dvor.
10. Žiadosť pána Petra Abeloviča trvale bytom Skalica Mallého č. 28  o schválenie zariadenia umiestnenia prevádzky  - oprava osobných ľahkých motorových vozidiel a pneuservis na území obce Vrádište,  súpisné číslo 18 v terajšej stodole
11. Interpelácie poslancov
12. Rôzne
13. Prijatie uznesení
14. Záver

Vo Vrádišti dňa 25.05.2015

Milan Kováč
starosta

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.