Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Poloha a prírodné podmienky

Poloha obce a charakteristika prírodných podmienok 

mapa

Poloha                               

     Obec Vrádište leží na západnom Slovensku, v slovenskej časti Dolnomoravského úvalu, 4 km juhovýchodne od Skalice. Priemerná nadmorská výška je 164 m. n. m.

Klíma a podnebie

     Podnebie v tomto regióne súvisí najmä s nadmorskou výškou a reliéfom. V skalickom okrese sa priemerné ročné teploty pohybujú od 9,5 po 6,5ºC. Medzi najteplejšiu oblasť patrí Pomoravie. Priemerné ročné zrážky dosahujú 500 – 800 mm. Snehová pokrývka sa v nížine a v pahorkatinách udrží približne 30 až 40 dní a jej hrúbka neprevyšuje 25 cm. Z klimaticko - geografického hľadiska patrí Vrádište a jeho okolie do teplej alebo miernej teplej oblasti s miernou zimou a nízkymi zrážkami.

Hydrologické pomery

       Medzi hladinou rieky Moravy, jej prítokmi a priľahlou nížinou, v ktorej sa Vrádište nachádza, je len malý výškový rozdiel a práve to bolo v minulosti príčinou častých záplav. V nížine boli preto osídlené a poľnohospodársky využiteľné len vyvýšené ostrovčeky. V stredoveku zaberali väčšinu územia močiare a lesy. Časté záplavy boli odstránené po regulácii jej koryta v 20. storočí. V súčasnosti je väčšina chotára pravidelne obrábaná, lúky zaberajú iba malú výmeru západnej časti. Pôvodný lužný les sa udržal na riečnom ostrove Moravy.

Geologické a pôdne pomery

         Prevažnú časť katastrálneho územia predstavuje plochý reliéf terás rieky Moravy. Územie Vrádišťa je z geologického hľadiska súčasťou Viedenskej panvy. Leží na styku troch geomorfologických celkov – severnej časti Borskej nížiny (podcelku Gbelský dvor), severozápadnej časti Chvojnickej pahorkatiny (podcelku Unínska pahorkatina) a Dolnomoravského úvalu. V poriečnej nive Moravy a Chvojnice sú uložené rôzne štvrťohorné štrky a piesky a na nich hliny viacerých typov, miestami navrstvené na svahoch piesočnatých dún na pieskové spraše. Tieto hliny, hnedozem a černozem, tvoria najúrodnejšie vrstvy pôdy.

Biota

    Z chránených druhov rastlín bol zaznamenaný výskyt kosatca dvojfarebného, hmyzovníka čmeľovitého, vstavača vojenského a hlaváčika jarného. Z chránených živočíšnych druhov je zaznamenaný výskyt jašterice obyčajnej, vidlochvosta feniklového a sovy obyčajnej, z ohrozených druhov sa tu vyskytuje kaňa močiarna.