Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie

Dátum: 31.08.2016

                   Obec Vrádište

                                 Oznámenie

Starosta obce podľa § 12  odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších doplnkov zvoláva riadne zasadanie obecného  zastupiteľstva

                                 dňa  5.septembra 2016  o 17,00 hod.
 v budove OcÚ Vrádište č. 136 s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesenia z minulého zasadania OZ
3. Návrh programu rokovania
4. Návrh – VZN č. 3/2016 o záväzných častiach územného plánu obce Vrádište
5. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2016
6. Zmluvný prevod pozemkov pre p.  Michal Hrušecký, Vrádište 115     
    a Monika Vajayová, Kollárova 225/144, Kopčany pozemok p.č.
    461/109  vo výmere 774 m2  rodinný dom č. P 02 v  k.ú. Vrádište IBV
    Dolné Jochy  podľa verejno obchodnej  súťaže v cene 25,00 €/m2
    Zmluvný prevod pozemkov pre p.  Veronika Rosová, Vrádište 82    
    pozemok p.č. 461/108 vo výmere 698 m2 rodinný dom č. P 03 v  k.ú.
    Vrádište IBV Dolné Jochy  podľa verejno obchodnej  súťaže v cene
    25,00 €/m2
    Zmluvný prevod pozemkov pre p. Pavol Špetta, Komenského 34,
    909 01 Skalica pozemok p.č. 461/107 vo výmere 699 m2 rodinný dom č.
    P 04 v  k.ú. Vrádište IBV Dolné Jochy  podľa verejno obchodnej 
    súťaže v cene 22,00 €/m2
    Zmluvný prevod pozemkov pre p. Pteter Smaženka, Hodonínska
    1537/15, 908 49 Holíč  pozemok p.č. 461/106 vo výmere 700 m2
    rodinný dom č. P 05 v  k.ú. Vrádište IBV Dolné Jochy  podľa verejno
    obchodnej  súťaže v cene 24,30 €/m2
      Zmluvný prevod pozemkov pre p. Mareka Valúcha, Vrádište č. 217
    pozemok p.č. 461/105 vo výmere 701 m2 rodinný dom č. P 06 v  k.ú.  
    Vrádište IBV Dolné Jochy  podľa verejno  obchodnej  súťaže v cene    
    20,00 €/m2
    Zmluvný prevod pozemkov pre p. Katarína Žáková, 908 49 Vrádište  
    178 pozemok p.č. 461/104 vo výmere 702 m2 rodinný dom č. P 07  
    v  k.ú. Vrádište IBV Dolné Jochy  podľa verejno obchodnej súťaže
    v cene 20,00 €/m2
      Zmluvný prevod pozemkov pre p. Pavel Marinčák, Mierová 7,
    909 01 Skalica pozemok p.č. 461/103 vo výmere 704 m2 rodinný dom č.
    P 08 v  k.ú. Vrádište IBV Dolné Jochy  podľa verejno obchodnej 
    súťaže v cene 26,53 €/m2
    Zmluvný prevod pozemkov pre p. Miroslav Marinčák, Mierová 7,
    909 01 Skalica pozemok p.č. 461/102 vo výmere 705 m2 rodinný dom č.
    P 09 v  k.ú. Vrádište IBV Dolné Jochy  podľa verejno obchodnej 
     súťaže v cene 26,53 €/m2
     Zmluvný prevod pozemkov pre p. Boris Sambor, Vrchovského
     1822/14, 909 01 Skalica pozemok p.č. 461/100 vo výmere 707 m2
     rodinný dom č. P 11 v  k.ú. Vrádište IBV Dolné Jochy  podľa verejno
     obchodnej  súťaže v cene 20,20 €/m2
     Zmluvný prevod pozemkov pre p. Karol Gurský, Sudoměřická
     2100/2, 909 01 Skalica pozemok p.č. 461/99 vo výmere 769 m2
     rodinný dom č. P 12 v  k.ú. Vrádište IBV Dolné Jochy  podľa verejno
     obchodnej súťaže v cene 22,20 €/m2
     Zmluvný prevod pozemkov pre p. Andrej Belanský, M. Marečka
     975/22, 907 01 Myjava pozemok p.č. 461/98 vo výmere 647 m2 rodinný
     dom č. P 13 v  k.ú. Vrádište IBV Dolné Jochy  podľa verejno
     obchodnej  súťaže v cene 29,00 €/m2
     Zmluvný prevod pozemkov pre p. Richard Kapušanský, Komenského
     2227/37, 010 01 Žilina pozemok p.č. 461/97 vo výmere 676 m2
     rodinný dom č. P 14 v  k.ú. Vrádište IBV Dolné Jochy  podľa verejno
     obchodnej súťaže v cene 37,00 €/m2
7. Žiadosť Tatiany Poleťovej bytom Vrádište č. 264 o odkúpenie pozemku registra C KN č. 658/210 – zastavané plochy  o výmere 29 m2 na výstavbu garáže
8. Žiadosť Mariána Kosíra a manželky Andrey rod. Staňkovej bytom Vrádište č. 263 o odkúpenie časti pozemku registra C KN č. 658/231 – zastavané plochy  o výmere 32,4 m2 na výstavbu garáže
9. Členstvo v dobrovoľnom záujmovom združení právnických osôb – „Združenie obcí CYKLO 5“ v zmysle § 20b až 20f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
10.  Interpelácie poslancov
11.  Rôzne
12.  Prijatie uznesení
13.  Záver

vo Vrádišti dňa  30.08.2016                                   Milan Kováč, starosta

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.