Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznam

Dátum: 29.02.2016

             Obec Vrádište

                                 Oznámenie

Starosta obce podľa § 12  odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších doplnkov zvoláva riadne zasadanie obecného  zastupiteľstva
                               dňa  7. marca 2016  o 17,00 hod.
 v budove OcÚ Vrádište č. 136 s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesenia z minulého zasadania OZ
3. Návrh programu rokovania
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
5. Žiadosť Pavla Černého, trvale bytom Skalica, Dr. Valacha 32  o dokúpenie časti pozemku registra C KN parcela číslo 503/4 vo výmere 85 m2 druh pozemku trvale trávnatý porast evidovanej na LV č. 539 pre obec Vrádište z dôvodu hodného osobitného zreteľa   
6. Žiadosť Mgr. Jána Nováka, trvale bytom Skalica, Pelíškova č. 15  o odkúpenie časti pozemku registra C KN parcela číslo 503/1, druh pozemku orná pôda  v k.ú. Vrádište vo výmere 37 m2  z dôvodu  hodného osobitného zreteľa
7. Žiadosť Ladislava Bundalu, trvale bytom Vrádište č. 121   o odkúpenie časti pozemku registra C KN parcela číslo 503/5, druh pozemku trvale trávnatý porast v k.ú. Vrádište  vo výmere 21 m2  z dôvodu  hodného osobitného zreteľa
8. Stanovenie formy predaja stavebných pozemkov v lokalite Dolné Jochy II určených na bytovú výstavbu
9. Členstvo v dobrovoľnom záujmovom združení právnických osôb – Klaster cestovného ruchu- západné Slovensko so sídlom v Trnave
10. Žiadosť ZO Jednoty dôchodcov, MO Únie žien a TJ Družstevík Vrádište o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce podľa VZN č. 9/2008
11. Interpelácie poslancov
12. Rôzne
13. Prijatie uznesení
14. Záver

 

Vo Vrádišti dňa  29.02.2016                                   Milan Kováč
                                                                                starosta obce                                                                                                                                                         

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.